CENTRUM ARTYSTYCZNE ELJAZZ                                                           PROGRAM    TEAM    EVENTS      MENU      GALERIA      KONTAKT    

   

             

Zapraszamy na wydarzenie:
BLENDER

Bydgoskie IMPRO układanki

23.07.2017 godz. 19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wa­kacje to czas przygód i eks­pe­ry­mentów Byd­goska scena impro suk­ce­sywnie się po­większa, dla­tego po­sta­no­wi­liśmy za­mie­szać w gronie im­pro­sza­leńców. Na scenie wy­stą­pimy w nie­ty­po­wych skła­dach, ale do­brze zna­nych stałym wi­dzom formach.

W impro jest trochę ina­czej niż w życiu i roz­miar jednak ma spore zna­czenie, dla­tego po­jawi się za­równo kilka krót­kich gier jak i dłuższa hi­storia. Wszystko po­wstanie na Wa­szych oczach i z Wa­szych su­ge­stii. Wszystko w lek­kiej, przy­jemnej, ko­me­diowej konwencji.

Niemal wszystko jest za­gadką, ale jedno jest pewne: na ta­kich spo­tka­niach wszyscy mają sporo po­wodów do uśmiechu. Przyjdź się po­śmiać, a my damy Ci ku temu mnó­stwo okazji!

Wy­stęp ka­pe­lu­szo­wany!
 

23/​07/​2017, G. 19.00

WSTĘP WOLNY

El­jazz
ul. Kręta 3, 85-​117 Bydgoszcz